‘t Kwam op de aar - de en ‘t droeg al zijn kruis

 
Bij de illustratie:Uit: “Er is een Kindeke geboren op d‘aard”

 

Met dank aan: “Het Werk” St. Anne 2015
Genezing van de lamme - Bethesda (Joh. 5, 2) [Leeuwenpoort] Jeruzalem.

Wij zullen het rijke geluk van het Kruis ontdekken in de dagelijkse inspanningen om
de ander te begrijpen en edelmoedig voor hen te zijn. Dat kan in kleine uitingen van
dienstbaarheid; in het blije eenvoudige getuigenis van soberheid. In het uit de weg
gaan van elke gelegenheid van zonden, in de vlucht voor de bekoring en in de snelle
terugkeer naar God door het sacrament van de biecht. Johannes Paulus II zei dat
Maria voor ons een bijzonder licht is en ons bijstaat om naar het huis van de Vader
terug te keren.1 

Lam van God , Gij hebt gedragen alle schuld voor elke prijs.2

Aan het Kruis was ook onze Moeder.3

Heer, wij hebben door de boodschap van de Engel de menswording van Christus,
uw Zoon, leren kennen.Wij bidden U: stort uw genade in onze harten, opdat wij
door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis.4 

‘Ze wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een voerbak, omdat er geen plaats
voor hen was in de herberg (Luc. 2, 7).

Voor de Redder van de wereld, voor degene door wie en voor wie alles geschapen
is
(Kol. 1,16) is geen plaats. De man die buiten de stad gekruisigd werd (Hebr. 13, 12),
is ook buiten de stad ter wereld gekomen. 


Van zijn geboorte af aan hoort Hij niet bij wat volgens de wereld belangrijk en
machtig is.
Maar juist deze onbelangrijke en machteloze persoon blijkt de waarlijk
machtige te zijn, degene op wie uiteindelijk alles aankomt. Christen worden brengt
dus mee dat wij het terrein verlaten van wat mensen allemaal denken en willen
,
van wat maatgevend is, om binnen te gaan in de stralende waarheid van ons bestaan
en in dat licht de juiste weg te vinden.’5


Gezegend bent U, Vader, om uw Zoon Jezus Christus, licht uit uw licht, mens uit de mensen.
Onder ons is Hij geboren, uit Maria, Israëls dochter. Generaties lang hebben mensen naar Hem uitgezien. 


Gezegend U, die Johannes de Doper geroepen hebt tot voorloper van uw Zoon.


Als teken van hoop hebt U ons het Brood gegeven, de heilige gave van Jezus, uw eigen Zoon.
Hij heeft voor ons zijn leven gebroken en gedeeld. Hij opent voor ons de poort naar geluk.6


1 Uit: Heilige Maria, Moeder van God en onze Moeder. Javier Echevarria, uitgeverij Planeta, 2001.
2 Uit: Eer zij God in deze dagen.
3 Paul Mantelaers p.w. Schipluiden Nieuwjaarsdag 2017
4 Liturgie van de Vierde Zondag van de Advent.
5 Uit: Jezus van Nazareth, proloog. Paus Benedictus XVI, Lannoo 2012.
6 Uit: Dankgebeden / St. Antonius en St. Cornelius Den Hoorn.


Zalig Kerstfeest en Zalig Nieuwjaar

Op de Eerste Zondag van de Advent
3 December 2017


De Conservator