Deze verticale Kerstvoorstelling lijkt van boven naar beneden het

gebeuren weer te geven.

De Engel met de banderole ‘Gloria in excelcis Deo’, het ‘Eer aan God

in den hoge’ zegt tegen de verbaasde herders: ‘Vreest niet want ik

verkondig u een vreugdevolle boodschap die bestemd is voor heel het

volk. Heden is u een Redder geboren, Christus de Heer, in de stad van

David. Vgl. Lucas 2, 10-14.

De Davidster symboliseert de in aantocht zijnde ‘Wijzen uit

het Oosten’. Ook dat ‘de ster van de Magiërs’ een samenkomst

(conjunctie) van de planeten Jupiter, Saturnus en Mars is geweest

waarbij een supernova, dat is een instortende ster met uitzonderlijke

helderheid, moet zijn opgetreden -o.a. Kepler.

Benedictus XVI in Jezus van Nazareth -Proloog.

De maan, met de schijngestalte van het laatste kwartier, zou kunnen

verwijzen naar het scheppingsverhaal, hier uitbeeldend de nacht (maan

en sterren). Vgl. Genesis 1, 16.

De Heilige Familie, waar bij St. Jozef opvalt zijn bloeiende staf. De

legende dat de hogepriester Jozef aanwees als de bruidegom van

Maria ‘die altijd als Maagd van de Heer wilde leven’. Vgl. Lucas 1, 34.

De H. Maagd Maria is evenals St. Jozef, de Voedstervader,

met een aureool omgeven. Zij koesteren het mysterie van de

aankondiging negen maanden daarvoor, vgl. Lucas 1, 28, dat in een stralend

licht zijn Moeder aankijkt.

Maria beminnelijk in devote houding HAAR KIND beschouwend.

Dat zij Moeder van de Verlosser mocht worden. Vgl. Lucas 1,35.

Maria zoals bezongen: ‘Als gij niet waart geboren - Wij waren allen

verloren’, hier vooral bedoeld als bevoorrechte en hoogverhevene om

Jezus ter wereld te brengen.

Dan de os en de ezel, waarvan bij Jesaja (Isaïas) geschreven staat:

‘Een os kent zijn eigenaar een ezel de krib van zijn meester, maar

Israël weet van niets, mijn volk heeft geen begrip. Vlg. Jesaja 1, 3.

In onze dagen zou je de os en de ezel beter kunnen interpreteren als de

lieden die niet bereid zijn om in Jezus de Heiland te zien. Antoine Bodar.

Geheel beneden aan deze voorstelling: Roráte caeli désuper uit Jesaja

45, 8. Deze tekst komt als keervers voor in het Adventslied bij uitstek:

Het Rorate caeli. In het derde couplet wordt de rotsstad Petra (in

Jordanië) bezongen.

Emitte Agnum (Lam) dominatórem terrae,

de Petra desérti ad montem filiae Sion.

Zend het Lam, de heerser van de Aarde,

van de rotsen (Petra) in de woestijn naar de berg van de

dochter van Sion (de inwoners van Jeruzalem).

De daarop volgende tekst is uit psalm 15(14), een psalm van David:

‘Heer wie mag uw gast zijn in uw tent (Tabernaculum),

wie wonen op uw heilige berg?’.

Alzo verwijzen deze laatste regels (met het Lam en de berg Sion)

weer naar boven waar de engel de geboorte van Jezus aankondigt.

 

Zalig Kerstfeest en Zalig Nieuwjaar

Op de Eerste Zondag van de Advent

27 November 2016

de Conservator

 

Het kunstwerk van de Geboorte van Christus

is uit het St. Gabriël Evangeliarium (Altaarmissaal)

van de Priorij St. Gabriël (Beuronese Congregatie) Praag-Smichov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Achterzijde: Deel van de Stamboom van Jezus uit het evangelie van

MattheĆ¼s: Van Abraham tot Josephat (1, 1-8).

 

 

Het Rorate Caeli

en

Petra deserti

Petra in de woestijn

 

 

 

Advent 2016